کارگاه آموزشی

۱۸ اسفند ۱۳۹۵

آموزش تغذیه در بیماران دیابتی

آموزش تغذیه در بیماران دیابتی به همراهان بیماران مبتلا به دیابت ... با تشکر از دانشجوی عزیز و گرامی خانم حسن زاده (دانشجوی پرستاری)