نوار قلب

نوار قلب

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

تفسیر ECG در MI

تفسیر ECG در MI تشخیص سکته قلبی از روی نوار قلب به زبان ساده ...

۵ اسفند ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (هیپرتروفی بطن ها)

۴ اسفند ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (هیپر تروفی دهلیز)

تفسیر نوار قلب (چگونه هیپر تروفی دهلیزها را روی ECG تشخیص دهیم؟)

۲ اسفند ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (آریتمی بطنی)

۱ اسفند ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (آریتمی فوق بطنی)

تفسیر نوار قلب (بلوک شاخه ای)

۱۰ دی ۱۳۹۴

تعیین محور قلب روی ECG

تفسیر ECG: بلوک گره AV