فیلم آموزشی

فیلم معاینه رفلکس بابینسکی یا کف پایی

نوشته شده در ۷ تیر ماه ۱۳۹۶

برای معاینه رفلکس بابینسکی با یک جسم نوک تیز مثل خودکار از قسمت پاشنه (سمت انگشت کوچک) به سمت پنجه پا (رو به انگشت بزرگ) بکشید اگر انگشتان پا جمع شدند (فلکسیون) پاسخ طبیعی است و در صورت اکستانسیون (دور شدن انگشتان) پاسخ غیر ...

معاینه رفلکسهای عمقی

نوشته شده در ۴ تیر ماه ۱۳۹۶

Deep Tendon Reflexes... معاینه رفلکسهای عمقی شامل رفلکس بای سپس (دو سر) که سلامت نخاع گردنی C5-6 را نشان میدهد... رفلکس تری سپس (سه سر) که سلامت نخاع گردنی C7-8 را نشان میدهد... رفلکس آشیل که که سلامت نخاع در S1-2 را نشان میدهد ...

آموزش تغذیه در بیماران دیابتی

نوشته شده در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵

آموزش تغذیه در بیماران دیابتی به همراهان بیماران مبتلا به دیابت ... با تشکر از دانشجوی عزیز و گرامی خانم حسن زاده (دانشجوی پرستاری)

آموزش بیماری قند خون به زبان ترکی

نوشته شده در

آموزش درباره علت، علائم، روش تشخیصی(آزمایش) و گروه پر خطر بیماری دیابت یا قند خون .... و در آخر پاسخ به سوالات همراهان بیماران ... با تشکر از دانشجوی عزیز و گرامی خانم مهسا رجبی (دانشجوی پرستاری)

در گزیدگی ها چه باید بکنیم؟

نوشته شده در ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵

اقدامات اولیه در گزش حشرات و حیوانات

تفسیر نوار قلب (هیپرتروفی بطن ها)

نوشته شده در ۵ اسفند ماه ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (هیپر تروفی دهلیز)

نوشته شده در ۴ اسفند ماه ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (چگونه هیپر تروفی دهلیزها را روی ECG تشخیص دهیم؟)

تنظیم داروهای بر اساس میکروگرم

نوشته شده در

تنظیم داروهای بر اساس میلی گرم

نوشته شده در ۲ اسفند ماه ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (آریتمی بطنی)

نوشته شده در

تفسیر نوار قلب (آریتمی فوق بطنی)

نوشته شده در ۱ اسفند ماه ۱۳۹۴

تفسیر نوار قلب (بلوک شاخه ای)

نوشته شده در