دانستنی های سیستم تنفسی

۲۴ شهریور ۱۳۹۵

معاینه سیستم تنفس

Asterixis: از بیمار میخواهیم دست های خود را مقابل صورت بالا بیاورد و مچ دست خود را به سمت بالا خم کند تا کف دست ها به سمت بیرون و روبرو  باشد چند ثانیه در این حالت بماند و لرزش دست های او را ...