تفسیر ECG

۳۰ شهریور ۱۳۹۴

Supra Ventricular Arrhythmia

در این بخش به مطالعه و تفسیر مختصر وسریع آریتمی های فوق بطنی خواهیم پرداخت

Ventricular Arrhythmia

در این بخش به مطالعه و تفسیر مختصر وسریع آریتمی های بطنی خواهیم پرداخت