تفسیر ECG

Supra Ventricular Arrhythmia

نوشته شده در ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴

در این بخش به مطالعه و تفسیر مختصر وسریع آریتمی های فوق بطنی خواهیم پرداخت

Ventricular Arrhythmia

نوشته شده در

در این بخش به مطالعه و تفسیر مختصر وسریع آریتمی های بطنی خواهیم پرداخت