تفسیر ECG

نوار قلب

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

تفسیر ECG در MI

تفسیر ECG در MI تشخیص سکته قلبی از روی نوار قلب به زبان ساده ...

۲۹ شهریور ۱۳۹۴

Supra Ventricular Arrhythmia

در این بخش به مطالعه و تفسیر مختصر وسریع آریتمی های فوق بطنی خواهیم پرداخت

Ventricular Arrhythmia

در این بخش به مطالعه و تفسیر مختصر وسریع آریتمی های بطنی خواهیم پرداخت