آزمایشگاه

۳۰ شهریور ۱۳۹۴

تست های آزمایشگاهی مربوط به قلب

CK) Creatine Kinase): CPK یک آنزیم داخل سلولی است که غلظت آن در عضله اسکلتی ، میوکارد و مغز بالا است و آسیب به هریک از این بافتها باعث افزایش سطح سرمی CPK می شود . سه ایزوفرم وجود دارد که منشأ بافتی CPK سرم را ...