روش های تشخیصی

۱۸ بهمن ۱۳۹۵

آیا اسکن هسته ای خطرناک است؟

مزایا و معایب اسکن هسته ای: همه مواد رادیواکتیو استفاده شده یک خصوصیت مشترک دارند و آن اینست که بسرعت تجزیه میشوند. از زمانیکه این مواد تولید شده تا زمانی که میتوان از آنها استفاده کرد مدت زمانی است که معمولا از چند روز ...