دانستنی های بیماری های عفونی

بیماری زیکا

نوشته شده در ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۵

در زمان کنونی موردی از زیکا در ایران وجود ندارد ولی به دلیل همسایگی با پاکستان احتمال نفوذ بیماری به ایران هم وجود دارد. نقاط مرزی باید کنترل شوند چوت جزء نقاط ضعف به شمار می آیند و برای این منظور مشارکت کشورهای هم ...