دانستنی های بیماری های عفونی

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

بیماری زیکا

در زمان کنونی موردی از زیکا در ایران وجود ندارد ولی به دلیل همسایگی با پاکستان احتمال نفوذ بیماری به ایران هم وجود دارد. نقاط مرزی باید کنترل شوند چوت جزء نقاط ضعف به شمار می آیند و برای این منظور مشارکت کشورهای هم ...