تست رینه و وبر

منتشر شده توسط در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶
تست های رینه و وبر
Rinne & Weber
دو مورد از تست های شنوایی هستند که با استفاده از دیاپازون انجام میگیرند