تفاوت سندرم گیلن باره، MS, و میاستنی گراو

منتشر شده توسط در ۲۲ تیر ۱۳۹۵

MS تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب مرکزی است

گیلن باره تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب محیطی است

میاستنی گراو کاهش گیرنده های در دسترس استیل کولین در پایانه های عصبی اتصال به عضله

 

در MS درگیری نورون های سیستم اعصاب مرکزی وجود دارد

در حالی که در گیلن باره و میاستنی گراو درگیری  در اعصاب محیطی وجود دارد

 

در MS و سندرم گیلن باره درگیری اعصاب حسی و حرکتی وجود دارد

در حالیکه در میاستنی گراو فقط درگیری اعصاب حرکتی وجود دارد.

برچسب‌ها

مطالب مرتبط